Darmowa dostawa

Dostawa nawet jutro!

2500 dostępnych produktów!

REGULAMIN ZAWIERNIA UMÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ
stosowany przez BAN-FOOD S.A. 

z dnia 26 marca 2020 roku

SPIS TREŚCI:


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5. REKLAMACJA PRODUKTU
6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców), z zastrzeżeniem punktu 1.2. poniżej. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną, inkorporowaną część Umowy Sprzedaży. Brak akceptacji regulaminu równoznaczny jest z niemożliwością złożenia Zamówienia.
1.2. Niniejszy Regulamin nie jest skierowany i nie obowiązuje w stosunku do osób i podmiotów, które łączą z Ban-Food S.A. z siedzibą w Krakowie stosunki prawne wynikające z oddzielnie zawartych umów o współpracy lub innych umów mających charakter ramowy związanych z dostarczaniem przez Ban-Food S.A. z siedzibą w Krakowie towarów bądź pozostających przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu z Ban-Food S.A. z siedzibą w Krakowie w stałych relacjach gospodarczych.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przyjęcia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub żądania ich usunięcia.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. KATALOG – wykaz Produktów oraz ich cen wraz z jednostkami miary oraz gramaturą przekazany Klientowi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Katalogu, będąca lub mogąca być przedmiotem Zamówienia Klienta oraz Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin zawierania umów sprzedaży na odległość.
1.4.7. SPRZEDAWCA – spółka pod firmą BAN-FOOD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków, KRS 0000834082, NIP 6783184366, REGON 38581608000000, adres poczty elektronicznej: bok@ban-food.pl, numer telefonu: 535555028
1.4.8. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem http://www.ban-food.pl.
1.4.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość: poczty elektronicznej lub telefonu.
1.4.10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą środków komunikowania się na odległość: poczty elektronicznej lub telefonu, zawierające określenie Produktów wybranych z Katalogu i ich ilości, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży tych Produktów ze Sprzedawcą.


2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


2.1. Informacje o Produktach umieszczone w Katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klienta. Informacje te są ważne do momentu ich zmiany przez Sprzedawcę lub poinformowania Klienta o nieaktualności informacji w uzyskanym przez Klienta Katalogu.
2.2. Klient składa Zamówienie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres bok@ban-food.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 535555028.
2.3. Złożenie Zamówienia Produktu przez Klienta dokonywane jest poprzez przekazanie Sprzedawcy:
a) informacji o wybranych z Katalogu Produktach i ich ilości,
b) imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy Klienta,
c) adresu Klienta oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktów, o ile różni się on od adresu Klienta,
d) NIP w przypadku Klientów niebędących konsumentami,
e) informacji czy chce otrzymać fakturę VAT oraz czy wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
2.4. Klient może dokonać jednocześnie zamówienia i zakupu kilku Produktów.
2.4.1. Dla skuteczności złożenia każdorazowego Zamówienia i zawarcia na tej podstawie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą Klient zobowiązany jest do zamówienia Produktu lub Produktów o łącznej wartości nie niższej niż 150 złotych (warunek zawieszający).
2.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, przy użyciu którego Klient złożył Zamówienie, a w przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną na adres, który Klient wskazał przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, wartość Zamówienia stanowiącą cenę sprzedaży oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.4.3. Dowód zakupu Produktu oraz ewentualnie faktura VAT, jeżeli Kupujący wskazał przy składaniu Zamówienia, że chce ją otrzymać, a jednocześnie nie wyraził zgody na doręczanie mu faktur drogą elektroniczną, są przekazywane Klientowi przy dostawie Produktu.
2.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2.4.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.


3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


3.1. Płatność tytułem ceny sprzedaży z Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku ze złożonym przez Klienta Zamówieniem dokonywana jest w drodze płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem strony internetowej https://www.przelewy24.pl.
3.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
3.1.2. W wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2.4.1. Regulaminu, Sprzedawca przekazuje Klientowi bezpośrednie hiperłącze (link) do serwisu Przelewy24.pl, umożliwiające bezpośrednie dokonanie płatności w sposób wskazany w punkcie 3.1. Regulaminu.
3.2. Termin płatności:
3.2.1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu ceny sprzedaży w sposób określony w punkcie 3.1. Regulaminu w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez klienta potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu zawierającego hiperłącze do płatności elektronicznej.
3.2.2. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletności dostawy zamówionych przez Klienta Produktów zgodnie z treścią Zamówienia z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie ceny sprzedaży Sprzedawca zostaje z tego zobowiązania zwolniony, a Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku takiego opóźnienia Sprzedawca może nie posiadać na dzień wykonania Umowy Sprzedaży wszystkich zamówionych Produktów. W takim przypadku Umowa Sprzedaży wygasa w zakresie w jakim Sprzedawca nie jest w stanie świadczyć na rzecz Klienta i wiąże strony Umowy Sprzedaży w pozostałym zakresie bez konieczności składania przez Klienta lub Sprzedawcę odrębnych oświadczeń woli.
3.2.3. Do czasu zapłaty ceny sprzedaży przez Klienta na rzecz Sprzedawcy zamówione przez Klienta Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pozostają własnością Sprzedawcy.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


4.1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terenie miasta Krakowa oraz Zabrza oraz w promieniu 0 kilometrów od jego granic oraz Zabrza w promieniu 50 kilometrów od jego granic
4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest nieodpłatna.
4.3. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli zamówienia Produktu poza granice terenu dostawy określone w punkcie 4.1. Regulaminu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktów do Klienta. W takim przypadku wydanie Produktów na rzecz Klient następuje w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków, o ile Sprzedawca wyrazi na to zgodę w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. W przeciwnym wypadku Umowę Sprzedaży obejmującą żądanie dostawy poza granice terenu dostawy określone w punkcie 4.1. Regulaminu uważa się za niezawartą.
4.4. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt przy wykorzystaniu własnych środków technicznych i osobowych.
4.5. Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w treści Zamówienia Klient wskazał inny, dłuższy termin żądanej dostawy albo w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Sprzedawca wskaże odmienny termin dostawy, z tym zastrzeżeniem, że termin dostawy wskazany przez Sprzedawcę nie może być dłuższy niż 5 Dni Roboczych.
4.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca w treści potwierdzenia złożenia Zamówienia wskazał inaczej.


5. REKLAMACJA PRODUKTU


5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
5.3.1. pisemnie na adres: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków lub
5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ban-food.pl
5.4. Klient zobowiązany jest do podania w reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
5.5. Różnice wyglądu zakupionych Produktu z jego fotografiami na Stronie Internetowej nie stanowią podstawy reklamacji, o ile Produkty te posiadają wszystkie cechy niezbędne ze względu na ich przeznaczenie albo posiadają cechy, o istnieniu których Sprzedawca dodatkowo zapewnił Klienta.
5.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
5.7. Koszty przesłania wadliwego Produktu przez Klienta Sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
5.8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
6.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
6.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
7.1.1. pisemnie na adres: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków,
7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ban-food.pl
7.1.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w punkcie 9 Regulaminu, a także jest przekazywany Klientowi w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2.4.2. Regulaminu. Klient będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku, gdy:
a) Umowa Sprzedaży obejmowała sprzedaż Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności Produktów stanowiących warzywa, owoce, mięsa, ryby, owoce morza lub ich przetwory,
b) Umowa Sprzedaży obejmowała sprzedaż Produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a zatem w szczególności Produktów stanowiących produkty głęboko mrożone, lody, konserwy, wyroby wędliniarskie, produkty nabiałowe, napoje.
7.3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży obejmującej zarówno Produkty określone w punkcie 7.3 Regulaminu jak i inne Produkty, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest skuteczne w części dotyczącej Produktów innych niż wskazane w punkcie 7.3. Regulaminu.
7.4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
7.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę tę uważa się za niezawartą, a w przypadku określonym w punkcie 7.4. Regulaminu za niezawartą w części.
7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, o ile nie okaże się to niemożliwe. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zwróci się z prośbą o kontakt w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiot obejmował sprzedaż Produktów stanowiących produkty mrożone, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 7.3.b) Regulaminu, Sprzedawca wskazuje, że odbierze zwracany Produkt od Klienta osobiście przy wykorzystaniu swojego pracownika lub innej osoby upoważnionej.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8.1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.8.2. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży albo od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli dane podane przez Klienta, a niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży są niekompletne, a Klient odmawia ich wskazania lub brak jest możliwości uzyskania ich przez Sprzedawcę od Klienta, a także w przypadku niedostępności zamówionych przez Klienta Produktów. W przypadku niedostępności zamówionych Produktów Sprzedawca może zaproponować Klientowi Produkt alternatywny o najbardziej zbliżonych cechach do Produktu niedostępnego. Uprawnienie Sprzedawcy do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych powyżej wygasa po upływie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.8.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.9.2. Regulaminu, Sprzedawca przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży podaje wyczerpujące uzasadnienie powodów odstąpienia wskazując Klientowi możliwe sposoby usunięcia stwierdzonych podstaw do odstąpienia w przypadku ponownego zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej tego samego Produktu.
7.8.4. Wykonanie przez Sprzedawcę uprawnienia, o którym mowa w pkt 7.9.2. Regulaminu następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia woli na adres lub adres poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu którego Klient złożył Zamówienie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku.

8.2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie Internetowej.

9. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
BAN-FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Za Ogrodem 53, 31-990 Kraków

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.